Asya

Afyonun Sosyo Ekonomik Yapısı

Bu konu Asya tarafından 3 yıl önce açıldı ve Henüz Cevap Yok.
Asya
Asya
ADMINISTRATOR
Üyelik Zamanı: 3 yıl önce
Konu Sayısı: 5005
Yanıt Sayısı: 0
19 Mayıs 2021, 10:01

Afyonun Sosyo Ekonomik Yapısı

Gece Perisi
Afyonun Sosyo Ekonomik Yapısı

Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda (1996-2000) ‘ilin temel yönetim birimi olduğu gözönüne alınarak, tüm kamu hizmetlerinin halka ulaştırılması açısından önemine uygun olarak güçlendirileceği ve bölge planlama kararları doğrultusunda İl Gelişme Planları hazırlanacağı’ öngörülmüştür. Ayrıca planda, ‘Çeşitli bölgelerin ve illerin (kendilerine özgü) sorunları dikkate alınarak farklı gelişme politikalarının ve tedbirlerinin uygulanmasına çalışılacağı’ ifadesine yer verilmiştir.

Belirtilen bu hedeflere ve tedbirlere uygun olarak Plan’ın ilk dilimini oluşturan 1996 Yılı Programı döneminde, il bazında yapılan çalışmalara hız verilmiştir. Bu kapsamda olmak üzere, Afyon İli Raporu; Afyon’un mevcut sosyal ve ekonomik kaynak yapısının, sektörel sorunları ile bu sorunlara yönelik kısa, orta-uzun vadeli çözüm önerilerinin ve olası gelişme eğilimlerinin incelendiği bir araştırma çalışması olarak ortaya çıkmıştır. Bununla beraber Afyon İli Raporu, Devlet Planlama Teşkilatı’nca bundan önce yapılan benzer çalışmaların da yeni bir halkasını teşkil etmektedir.

Raporun, Afyon ilimizin gelişmesi açısından yapılacak olan çalışmalara ışık tutması yanında, sorunlar ve mevcut ekonomik ve sosyal potansiyeller itibariyle benzerlik gösteren diğer illerimiz için de yararlı olacağı umulmaktadır.

1.2. Kapsam ve Sınırlılıklar

Rapor çalışması iki aşamadan oluşmaktadır. İlk aşama, 27-29 Mayıs 1996 tarihlerinde Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü, Kalkınmada Öncelikli Yöreler Dairesi Başkanı Lütfi ELVAN, Bölgesel Gelişme Dairesi Uzmanı Deniz AKKAHVE ve Uzman Yardımcısı Metin ÖZASLAN tarafından Afyon’da yapılan saha çalışmasıdır. Bu çalışmada, kamu ve özel sektör temsilcileri ile yapılan görüşmelerde ortaya konulan görüşler tespit edilmiş ve derlenmiştir.

İkinci aşama ise, konuyla ilgili kitap, makale, rapor ve istatistik bilgilerin incelenmesi ve değerlendirilmesidir. Raporun kapsamını; saha çalışmasında derlenen bilgiler ve kaynakçada belirtilen yayınlar belirlemiştir. Son aşamada, ihtiyaç duyulan bilgiler ilgili kamu kuruluşlarından alınarak, toplanan veriler ışığında bu rapor Metin ÖZASLAN tarafından kaleme alınmıştır.

1.3. İçerik

Rapor; Giriş Bölümü dışında yedi anabölümden oluşmaktadır. Giriş Bölümünde çalışmanın kapsamının belirtilmesinden sonra, iki altbaşlıkta Afyon’un ülke içerisindeki konumu ele alınmaktadır. Afyon’un diğer illerle ve bölgelerle karşılaştırılmalı olarak ele alındığı bu bölümler, Afyon’a genel bir bakış niteliği taşımaktadır. İlk altbaşlıkta ülke genelinde yaşanan mekansal gelişme eğilimlerinin bölgeler ve iller düzeyinde yansımaları, daha özelde de Afyon’a yönelik muhtemel etkileri özetlemekte, ikinci altbaşlıkta ise iller bazında yapılan GSYİH ve Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi çalışmalarında Afyon’un aldığı değerler, zaman serileri ve iller bazında karşılaştırmalı olarak yorumlanmaktadır.

Giriş Bölümünün ardından ‘İlin Genel Tanımı’nın yapıldığı Birinci Anabölüm gelmektedir. Bu bölümde tarihçe, coğrafya, nüfus, idari bölümler gibi ilin kimliğini belirleyen genel özellikler belirtilmektedir.

İkinci Anabölümde ‘Sosyal’ ve ‘Ekonomik Göstergeler’ altbaşlıklarıyla Afyon’un mevcut kaynakları tanımlanmaktadır. Sosyal Göstergeler altbaşlığı; istihdam, eğitim, sağlık, ulaştırma-teknik altyapı olmak üzere dört sektörle, Ekonomik Göstergeler altbaşlığı ise tarım, sanayi ve hizmetler olmak üzere üç sektörle ele alınmıştır.

Üçüncü Anabölüm, Kamu Yatırımları ve Teşvik Belgeli Özel Sektör Yatırımları olmak üzere kendi içinde ikiye ayrılmaktadır. Belirtilen yatırımlar halen devam eden yatırımları kapsamaktadır.

Dördüncü Anabölümde Afyon’un mevcut sektörel sorunlarına ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerine yer verilmiştir.

Beşinci Anabölümde, Afyon’un mevcut ekonomik ve sosyal potansiyelleri dikkate alınarak, KOBİ’ler öncülüğünde gelişmesi ve çeşitlenmesi muhtemel yerel potansiyellere dayalı faaliyet kolları ele alınmıştır.

Sonuç Bölümü olan Altıncı Anabölümde ise kısa ve orta-uzun vadede yapılacak işler madd…

Konuya Bir Cevap Yazın

  • 14 Kayıtlı Üye
  • 66282 Konu
  • 160 Cevap
  • Son Üye: aile