Asya

çayır Ve Meralarda Otlayan Hayvanların Ek Yemle Takviyesi

Bu konu Asya tarafından 3 yıl önce açıldı ve Henüz Cevap Yok.
Asya
Asya
ADMINISTRATOR
Üyelik Zamanı: 3 yıl önce
Konu Sayısı: 5005
Yanıt Sayısı: 0
19 Mayıs 2021, 5:20

çayır Ve Meralarda Otlayan Hayvanların Ek Yemle Takviyesi

NotuiteSane
ÇAYIR VE MERALARDA OTLAYAN HAYVANLARIN EK YEMLE TAKVİYESİ

Ülkemizde ve diğer ülkelerde tarım sektörünün önemli bir kısmını teşkil eden hayvancılık, tarımsal gelir içinde büyük paya sahiptir.
Ülkemizde hayvan besleme sistemimiz bölgelere göre ufak tefek farklılıklar gösterse de, yazın meralara, kışın sadece kaba yemlere dayanır. Hayvan başına elde edilen gelirin, hayvancılıkta ileri gitmiş ülkelere göre çok düşük olmasının en önemli nedenlerinden birisi de budur.
Hayvan beslemede şüphesiz meraların çok büyük önemi ve rolü vardır. Hayvanların sağlıklı olması, ucuz yem temini bakımından meralar vazgeçilmez kaynaklardır. Ancak hayvanlardan olabilecek en iyi verimi alabilmemiz için sadece mera da beselemek yeterli değildir.
Merada otlayan hayvanların gerçek verimlerini göstermeleri için, meradan aldıkları besin maddeleri yeterli olmamaktadır. Bazı ek besin maddelerine ihtiyaçları vardır. Bunlar da merada otlayan hayvanlara ek yemler verilerek sağlanır. İşte dersimizin konusu: Merada otlayan hayvanların ek yemle takviyesi…

MERALARIMIZ NE DURUMDADIR ?
Daha önceki dersimizde de gördüğümüz gibi çeşitli nedenlerle mera alanlarımız da büyük düşüş olmuştur. Diğer taraftan aşırı otlatma, erken otlatma, üstten tohumlama ve gübreleme gibi ıslah çalışmaları da yapılmadığı için meralarımız günden güne zayıflamaktadır.

Gerekli ıslah çalışmaları yapılmadığı için meralarınız günden güne zayıflamaktadır.
Yani ülkemizde mera ve yem açığı söz konusudur.
Bu açığı kapatmak için çeşitli tedbirlerin alınması gerekmektedir. Daha öncede gördüğümüz bu tedbirleri şöylece sıralayabiliriz.
1 – Çayır ve meraların gübrelenmesi.
2 – Çayır ve meraların üstten tohumlanması.
3 – Üçgül, yonca, korunga, fiğ gibi yem bitkilerinin münavebeye sokulması.
4 – Sistemli bir otlatmanın uygulanması
5 – Hayvan sayısının yem, çayır ve mera arazisine göre ayarlanması.
6 – Çayır ve merada otlayan hayvanların kesif yemle takviyesi
Daha önceki dersimizde ilk beş madde üzerinde durduk. Bu dersimizde de işte bu konu üzerinde duracağız.

ÜLKEMİZDE HAYVANSAL GIDALARIN TÜKETİM DURUMU NASILDIR ?
Yapılan araştırmalar halkımızın % 30 unun yetersiz beslenmekte olduğunu göstermektedir. Bu yetersiz beslenmenin en önemli nedeni hayvansal gıdaların yeterli alınmamasıdır.

Gelecekte hayvansal ürünlere olan talebin karşılanabilmesi için şimdiden önlemler alınmalıdır.
Türkiye’de nüfus artış hızı yüksek, ancak hayvansal ürünlerdeki artış hızı yeterli değildir. bundan şu mana çıkar nüfus süratle artıp, gelir düzeyi yükseldikçe, tarımsal ürünlere özellikle hayvansal ürünlere talep artacaktır. Ete, süte olan talebin bugünkünün çok üstüne çıkacağı gerçeğini göz önünde bulundurarak, şimdiden bir dizi önlemin alınması gerekmektedir.
ÜLKEMİZ HAYVANLARININ VERİM DURUMLARI NASILDIR ?
Ülkemizde yetiştirilen yerli ırk hayvanlarımızın çevre şartlarına uyumu, dayanıklılığı iyi fakat verimleri çok geridir. Burada yapılması gereken bu hayvanların miktarını artırmak değil, fert başına verimi yüksek olan kültür ırklarının bunların yerine yerleşmesini sağlamaktır. Kültür ırkı hayvanların yerleşmesiyle sorun elbetteki bitmiyor. Onları uygun bakım ve beslemeye tabi tutarak istenen verimi almak gerekir.
Halkımızın yeterli beslenmesini sağlamak için et ve süt üretiminin artırılması şarttır.

Halkımızı daha iyi beslemek için et ve süt üretimini artırmalıyız.
ÇAYIR VE MERALARDA OTLATILAN HAYVANLARA EK YEM VERMEK GEREKLİMİDİR ?
Birçok durumlarda çayır veya meraya çıkarılan hayvanlar gerek yaşama payları için gerekse verim payları için gerekli besin maddelerinin yeterince sağlayamamaktadırlar. Bu durum da hayvanların kesif yem veya tahılla takviye edilmeleri gerekmektedir. Çayır ve merada otlayan hayvanlarda en çok eksikliği görülen besin maddeleri protein ve fosfordur.
Kesif yem takviyesi yapılacağı zaman göz önünde bulundurulması gereken hususlar şunlardır:
1 – Hayvanların yaşı
2 – Verim Devresi.
3 – Beklenen verim miktarı.
4 – Çayır ve meranın durumu.
5 – İklim.
6 – Ekonomik olup olmayacağının hesaplanması.

Merada beslenen hayvanların ek yemle takviyesi ancak ekonomik olursa yapılmalıdır.
YAZIN MERADA OTLAYAN HAYVANLARA EK OLARAK HANGİ YEMLER VERİLMELİDİR ?
Yukarıda saydığımız hususlar göz önünde bulundurularak çayır ve meralarda otlayan hayvanların protein ve fosfor ihtiyacını karşılayacak yemler ek olarak verilir. Hayvanlara fabrika yemi ek olarak verileceği gibi çeşitli karma yemler de verilebilir.

Merada beslenen hayvanlara, fabrika yemleri ve çeşitli yem karmaları ek olarak verilebilir.
KIŞIN MERADA OTLAYAN HAYVANLARIN EK YEMLE TAKVİYESİ NASIL OLUR ?
Ülkemizin Doğu ve Orta bölgelerini bir çok yerinde hayvanların kışın merada bırakılması imkansızdır. iklimin ılıman olduğu bölgelerimizde bu mümkündür.
Kış boyunca mera otları kuruduğu için, bu dönemde merada otlayan hayvanlara ek kaba yem yanında protein ve enerji yemleri vermek lazımdır.

İklimin sert olduğu yerlerde hayvanları merada bırakmak imkansız olduğundan ek yem şart olmaktadır.

KOYUNCULUKTA ÇAYIR MERALAR ÖNEMLİMİDİR ?
Kârlı bir koyunculuk yapabilmek için, çayır ve mera mutlaka gereklidir.

Koyunculukta mera vazgeçilmez kaynaktır.
Çayır ve meralardan en yüksek faydayı sağlamak için şu hususlara dikkat edilmelidir.
1 – Geniş araziye yayılan otlaklar mümkünse çitle çevrilmeli ve rotasyonlu otlatılmalıdır.
2 – Birim otlak alanda otlatılacak koyun sayısını iyi hesap etmelidir.
Fazla sayıda hayvan otlatılırsa çayır meradan elde edilen ot miktarı düşeceği gibi istenmeyen yabancı otlarda artar. Az sayıda hayvan otlatıldığında ise otların bir kısmı heba olmaktadır.
3 – Otlama zamanı sınırlandırılarak, çayır ve meranın otlama kapasitesini artırıcı çalışmalar yapılmalıdır.
4 – Kuzuları erken sütten keserek analarıyla birlikte otlatmak çayır ve meraların otlatma kapasitesini artırıcı bir unsur olduğu gibi, kuzuların paraziter hastalıklara yakalanma oranını da düşürür.
5 – Çok kurak geçen senelerde koyun başına 150-250 gram kesif yemle takviye etmelidir.

Ana ve yavruların sağlıklı yetişebilmeleri için meranın önemi çok büyüktür.
Ek yem verilen hayvanlar kışa daha sağlıklı girerler

1- Canlı ağırlık artışı hızlanır.
2- Genç hayvanlarda büyüme ve gelişme hızlanır.
3- Her türlü verim yükselir.
4- Ek yem verilen hayvanlar, mera dönemi sonunda besiye alınınca daha çabuk ağırlıkları artar.

Konuya Bir Cevap Yazın

  • 14 Kayıtlı Üye
  • 66282 Konu
  • 160 Cevap
  • Son Üye: aile