admin

Edebiyat Soru ve Cevaplar – Edebiyat Dersi Soruları – Edebiyat Sınav Soruları Edebiyat Tarama Testi

Bu konu admin tarafından 3 yıl önce açıldı ve Henüz Cevap Yok.
admin
admin
ADMINISTRATOR
Üyelik Zamanı: 3 yıl önce
Konu Sayısı: 12501
Yanıt Sayısı: 0
22 Mayıs 2021, 1:57

Edebiyat Soru ve Cevaplar – Edebiyat Dersi Soruları – Edebiyat Sınav Soruları Edebiyat Tarama Testi

Hayat…
Edebiyat Tarama Testi 1

Edebiyat Dersi Soru ve Cevapları – Edebiyat Soruları
1. Türkçenin Arapça ile boy ölçüşebilecek zenginlikte olduğunu kanıtlamak ve Türkçenin Farsçadan zengin bir dil olduğunu göstermek için eserler kaleme alan sanatçılarımız aşağıdakilerin hangisinde bir arada verilmiştir?

A) Ali Şir Nevai – Kaşgarlı Mahmut

B) Ahmet Yesevi – Edip Ahmet

C) Yunus Emre – Kaşgarlı Mahmut

D) Yusuf Has Hacip – Ali Şir Nevai

E) Ali Şir Nevai – Ahmet Yesevi

2. Yaban gülü müsün sarp kayalarda

El değmeden solacağın belliydi

Ey vefasız derde saldın başımı

Taştan taşa çalacağın belliydi

Bu dörtlükte geçen “taştan taşa çalmak” sözünün kullanılış nedeni aşağıdakilerden özellikle hangisi olabilir?

A) Katı yürekli sevgilinin taşı hatırlatması

B) Sevgilinin büyük sıkıntılar vermesi

C) Sevgilinin vuslatta gözünün olmaması

D) Sevgilinin düş gücünü kamçılamış olması

E) Taşın güzellikleri çağrıştırmaması

3. I. Bir med zamanı gökyüzü kurşunla örtülü

II. Bir nim tebessümle o âfet gülü verdi

III. Soluyor dallarda gül dertli dertli

IV. Havada bir dost eli okşuyor tenimizi

V. Ağlarım hatıra geldikçe gülüştüklerimiz

Numaralanmış dizelerin hangilerinde altı çizili söz veya sözcüklerde aynı söz sanatı vardır?

A) I. ve II.

B) II. ve III.

C) I. ve III.

D) IV. ve V.

E) I. ve IV.

4. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk destanlarından biri değildir?

A) Bozkurt

B) Manas

C) Oğuz Kağan

D) Alp – Er Tunga

E) Göç

5. Hun hükümdarı Mete’nin yiğitliklerini, ülkesini genişletip oğulları arasında paylaştırdığını anlatan destan aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şu

B) Türeyiş

C) Göç

D) Ergenekon

E) Oğuz Kağan

6. I. 12. yüzyılda Edip Ahmet Yükneki tarafından yazılan bir ahlak ve öğüt kitabıdır.

II. Mesnevi biçiminde yazılmıştır.

III. Hece ve aruz vezni birlikte kullanılmıştır.

IV. Edebiyatımızın ilk yazılı kaynağıdır.

V. Gerçeklerin eşiği anlamına gelir.

“Atabetü’l – Hakayık” la ilgili, yukarıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.

E) V.

7. Öt benim sarı tamburam

Senin aslın ağaçtandır

Ağaç dersem gönüllenme

Kırmızı gül ağaçtandır

Pir Sultan Abdal’a ait ve “nefes” türünde söylenmiş bu dörtlük, aşağıdakilerden hangisi içerisinde değerlendirilir?

A) Âşık Edebiyatı

B) Tekke Edebiyatı

C) Divan Edebiyatı

D) Anonim Halk Edebiyatı

E) İslamiyet’ten Önceki Türk Edebiyatı

8. Aşağıdaki dizelerin hangisinde kinaye vardır?

A) Bir med zamanı gökyüzü kurşunla örtülü.

B) Dedim kalem nedir, dedi kasımdır.

C) Terlemeyi göze aldım, sen bunu bilmezsin.

D) Bir ah çeksem dağı taşı eritir.

E) Bu yaz da bana en güzel sözleri yaz.

9. 19. yüzyılın başlarında “kuralcı edebiyat” anlayışına tepki olarak doğmuştur. Duygu ve hayalleri ön plana çıkaran bu akım, Yunan – Lâtin taklitçiliğini de sona erdirmiştir. Fransa’da Victor Hugo’nun liderliğinde tüm Avrupa’ya yayılmıştır.

Bu parçada sözü edilen edebi akım, aşağıdakilerin hangisidir?

A) Realizm

B) Sembolizm

C) Romantizm

D) Klasisizm

E) Pamasizm

10. Aşağıdaki dizelerin hangisinde tam uyak kullanılmamıştır?

A) Dökün yaprağınızı dallarım, dökün / Bükün boynunuzu bayraklar, bükün

B) Orhan zamanından kalma bir duvar / Onunla bir yaşta ihtiyar çınar

C) Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer / O ne müthiş tipidir, savrulur enkaz-ı beşer

D) Ve bütün ufuklardan daha geniş bir ufuk / Başlayacak içimde bitmeyen bir yolculuk

E) Odamda yalnızım, pencerem açık / Gündüz, pınarlardan boşalan ışık

Cevap Anahtarı:

1-A 2-B 3-E 4-B 5-E 6-D 7-B 8-C 9-C 10-A


—>: Edebiyat Soru ve Cevaplar – Edebiyat Dersi Soruları – Edebiyat Sınav Soruları Edebiyat Tarama Testi

ince sızım
Edebiyat Tarama Testi 2
Edebiyat Soru ve Cevaplar – Edebiyat Dersi Soruları – Edebiyat Sınav Soruları Edebiyat Tarama Testi 2
Edebiyat Dersi Soru ve Cevapları – Edebiyat Soruları
1 Batı edebiyatında kullanılan aşağıdaki nazım ve nesir türlerinden hangisi Türk edebiyatında Cumhuriyet edebiyatından sonra yaygınlık kazanmıştır?

A) Sone

B) Terzarima

C) Roman

D) Makale

E) Deneme

2 Ömer Seyfettin, Ziya Gökalp, Ali Canip ve arkadaşlarının “Genç Kalemler” dergisinde, Şinasi, Namık Kemal, Ali Suavi, Şemsettin Sami’nin çalışmalarını değerlendirerek Türkçenin Arapça ve Farsça sözcük ve tamlamalardan kurtulması yolundaki savaşları —- ortaya çıkmasını sağlamıştır Bu edebiyatı benimseyen edebiyat adamları, ürünlerinde Türkçe sözcükleri kullanmaya özen gösterdiler

Bu parçada boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

A) Tanzimatçıların

B) Milli edebiyatçıların

C) Servet-i Fünuncuların

D) Fecr-i Aticilerin

E) I Yenicilerin

3 I Yazı dili konuşma dili haline getirilmiştir

II Ulusal ölçüye yeniden dönülmüştür

III Tamamen yerli konulara yer verilmiştir

IV Dörtlük nazım biçimi önemsenmiştir

V Şiirde ilk kez on altılı hece ölçüsü kullanılmıştır

Numaralanmış özellikler, aşağıdaki dönemlerin hangisine aittir?

A) Sözlü Türk edebiyatı

B) Halk edebiyatı

C) Tanzimat edebiyatı

D) Milli edebiyat

E) Servet-i Fünun edebiyatı

4 19 yy’da Fransa’da doğdu Bunun öncüsü Victor Hugo’ydu Hugo, eski tiyatro kurallarını yıkıyor, sahneye yepyeni bir ruh getiriyordu 1830’da oynanan , bu açıdan önemlidir

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir?

A) trajedi – Kırgınlar Evi

B) dram – Hamlet

C) din dışı dram – Cimri

D) romantik dram – Hernani

E) komedya – Salambo

5 Eskiden şairlerin yaşam öykülerini, edebi kişiliklerini ve bazı şiirlerini ele alıp inceleyen eserlerin genel adıdır İlk örneği Ali Şir Nevâî tarafından verilmiştir XV yüzyılda yazılan bu eserin adı Mecalis-ün Nefâ-is’tir Batı edebiyatlarında bu türün adı biyografidir

Bu parçada hakkında bilgi verilen edebi tür, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sohbet

B) Seyahatname

C) Menakıpnâme

D) Tezkire

E) Ruznâme

6 Abdülhak Hamit için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Hem hece hem de aruz ölçüsünü kullanmıştır

B) Tiyatrolarını, sahne tekniğine uygun olarak kaleme almıştır

C) Karşıt düşünceleri bir araya getirmeyi ve onları karşılaştırmayı denemiştir

D) Ruh ötesinin nedenini ve niçinini ararken, imanla kuşku arasında kalmıştır

E) Tiyatro eserlerinde Corneille, Racine ve Shakespeare’in etkileri sezilir

7 Yarin dudağından getirilmiş

Bir katre alevdir bu karanfil

Bu dizelerde görülen söz sanatı aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A) O çay ağır akar yorgun mu bilmem / Mehtabı hasta mı, solgun mu bilmem

B) Mehlika Sultan’a âşık yedi genç / Gece şehrin kapısından çıktı

C) Kır ata nal mı dayanır / Dağlar uykudan uyanır

D) Gördüm seni düşümde / Yeni açmış bir güldün

E) Gökyüzünün başka rengi de varmış / Su insanı boğar, ateş yakarmış

8 Bakmaz mısın Karacoğlan haline

Garip bülbül konmuş gülün dalına

Kadrin bilmeyenler alır eline

Onun için eğri biter menevşe

Bu dörtlükte altı çizili dizeler arasında aşağıdaki söz sanatlarından hangisine başvurulmuştur?

A) Teşbih

B) İntak

C) İstiare

D) Mecaz-ı mürsel

E) Hüsn-i talil

9 İslamiyet öncesi Türk edebiyatında aşk, kahramanlık, doğa konularını işleyen şiirlere denir Bu şiirler, ozanlar tarafından kopuz eşliğinde söylenirdi Halk edebiyatındaki koşmaya benzer Uyak düzeni aaab, cccb, dddb şeklindedir

Bu parçada aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgi verilmiştir?

A) sav

B) destan

C) sagu

D) koşuk

E) türkü

10 Âlem-i vahdette ey sâkî bizi bezm-i Elest

Etti ikrâr-ı safa mey-hânesinde şöyle mest

Nice câm-ı Cem nice mir’at-ı İskender dilâ

Dest-i mihnetten cefâ taşıyla bulmuştur şikest

Bu dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Zengin uyak kullanılmıştır

B) Rubai şiir biçimiyle yazılmıştır

C) Kafiye düzeni aaxa şeklindedir

D) Arapça ve Farsça tamlamalar vardır

E) Halk şiiri nazım biçimidir

Cevaplar: 1-E 2-B 3-D 4-D 5-D 6-B 7-D 8-E 9-D 10-E


—>: Edebiyat Soru ve Cevaplar – Edebiyat Dersi Soruları – Edebiyat Sınav Soruları Edebiyat Tarama Testi

ince sızım
Edebiyat Tarama Testi 3
Edebiyat Soru ve Cevaplar – Edebiyat Dersi Soruları – Edebiyat Sınav Soruları Edebiyat Tarama Testi 3
Edebiyat Soru ve Cevaplar – Edebiyat Dersi Soruları – Edebiyat Sınav Soruları
1 Gidiyorum ey yar! Gözlerin aydın

Her zaman git derdin, şimdi mi caydın?

Yukarıdaki dizelerde görülen edebi sanatlar aşağıdakilerden hangisidir?

A) İstifham – Nida

B) Mübalağa – Tenasüp

C) Tezat-Telmih

D) Tevriye – İstiare

E) Tecahül-i Arif – Teşhis

2 Yedi sene göz hapsimde yatıp da

Yüreğimden çıkıp gidiyor musun?

Beni böyle ateşlere atıp da

Viranemi yıkıp gidiyor musun?

Yukarıdaki dizelerde görülen edebi sanatlar aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

A) Telmih – Tenasüp – Tevriye

B) İstifham – Mecaz – İstiare

C) Cinas – Tekrir – Tenasüp

D) Teşbih – Tecahül-i Arif – Aliterasyon

E) Mübalağa – Telmih – Tevriye

3 Azerbaycan edebiyatının ünlü piyes ve öykü yazarlarındandır İlk eserlerini 1890-1897 yılları arasında yazdıysa da yayımlayamadı Daha sonraki yazıları Kavkuz ve Kasp gazetelerinde çıktı Eğitimci olan sanatçı, halkı bilgisizlikten kurtarmaya çalışmıştır “Ölüler ve Anamın Kitabı” ünlü tiyatro eserleridir

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bahtiyar Vahapzade

B) Celil Mehmet Kulizade

C) Nebi Hazri

D) Cengiz Dağcı

E) Cengiz Aytmatov

4 Aşağıdaki yazarlardan hangileri deneme ve eleştirileriyle tanınmıştır?

A) Ahmet Hikmet Müftüoğlu – Faruk Nafiz Çamlıbel

B) Peyami Safa – Mehmet Rauf

C) Halit Ziya Uşaklıgil – Mehmet Rauf

D) Ahmet Haşim – Tevfik Fikret

E) Suut Kemal Yetkin – Nurullah Ataç

5 Ağaç olsan dal olurum

Çiçek olsan bal olurum

Yukarıdaki altı çizili sözcüklerin anlam ilişkileri değerlendirildiğinde aşağıdaki edebi sanatlardan hangisinin olduğu söylenebilir?

A) Tekrir

B) Cinas

C) Tenasüp

D) Aliterasyon

E) Telmih

6 Aşağıdakilerden hangisi, kimi Halk şairleri ile Divan şairlerinde ortak bir özellik sayılabilir?

A) Dilde aynı çizgiyi benimseme

B) Tasavvuftan etkilenme

C) Aynı nazım biçimlerini kullanma

D) Özellikle parça güzelliğini önemseme

E) Türkçeyi aruza ustalıkla uydurma

7 Zenginin sözüne beliğ diyorlar

Fukara söylese deli diyorlar

Zamane şeyhine Veli diyorlar

Gittikçe çoğalır delimiz bizim

Yukarıdaki dizelerde görülen en belirgin söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mübalağa

B) Teşhis

C) Ta’riz

D) Telmih

E) Cinas

8 “13 asırda Anadolu’da dini-tasavvufi fikirlerden gıdasını alan bir zemin üzerinde, iki büyük şahsiyet yetişti Klasik İslam kültürüne bağlı bu şahsiyetlerden birincisi Farsça söylediği şiirleri ve fikir eserleri ile daha çok aydın çevrelerde; ikincisi ise Türk dili ile söylediği ve bir kısmı milli vezin ve şekillere bağlı manzumeleri ile geniş halk kitleleri üzerinde büyük tesir yaptı”

Yukarıda sözü edilen şahsiyetler sırasıyla aşağıdakilerden hangileridir?

A) Mevlana – Yunus Emre

B) Mevlana – Kaygusuz Abdal

C) Yunus Emre – Karacaoğlan

D) Ahmet Yesevi – Yunus Emre

E) Mevlana – Ahmet Yesevi

9 Karnın yardım kazma ile bel ile

Yüzün yırttım tırnak ile el ile

Yine beni karşıladı gül ile

Benim sadık yârim kara topraktır

Yukarıdaki dizelerde görülen en belirgin söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mübalağa

B) Teşbih

C) Hüsn-i talil

D) Cinas

E) Teşhis

10 Aşağıdakilerden hangisinde bilgi yanlışlığı yapılmıştır?

A) Töre romanı, belirli bir düşüncenin telkini ya da doğrulanması endişesi olmayan romanlardır

B) Hayatın yalnız gülünç yönlerini ele alan tiyatro türüne komedi denir

C) Tümü besteli dram ya da trajedilere opera denir

D) Biyografi, kitaplar hakkında bilgi vermek için yazılan tanıtıcı yazılardır

E) Fıkra; gazete ve dergilerde yayınlanan, güncel, siyasal, toplumsal meseleleri ele alan yazılara denir

Cevap Anahtarı: 1-A 2-E 3-B 4-E 5-C 6-B 7-C 8-A 9-E 10-D


ince sızım
Edebiyat Tarama Testi 4
Edebiyat Soru ve Cevaplar – Edebiyat Dersi Soruları – Edebiyat Sınav Soruları Edebiyat Tarama Testi 4
Edebiyat Soru ve Cevaplar – Edebiyat Dersi Soruları – Edebiyat Sınav Soruları
1 Aşağıdaki nazım türlerinden hangileri tümüyle Divan edebiyatına aittir?

A) Mesnevi – tuyuğ – mani

B) Sathiye – gazel – kaside

C) Murabba – rubai – varsağı

D) Şarkı – rubai – kaside

E) Gazel – kaside – semai

2 Dağlar başın kar aldı

Gül etrafın hâr aldı

Ecele borçlu kaldım

Bir canım var yâr adlı

Yukarıdaki dörtlük konusu, uyak şeması ve söyleyiş özelliği bakımından aşağıdaki nazım türlerinden hangisini örneklendirir?

A) Rubai

B) Türkü

C) Destan

D) Varsağı

E) Mani

3 Aşağıdakilerin hangisi Divan edebiyatında dörtlük birimiyle yazılan bir nazım şekli değildir?

Konuya Bir Cevap Yazın

  • 14 Kayıtlı Üye
  • 66282 Konu
  • 160 Cevap
  • Son Üye: aile